ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ contracted là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 1 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

contracted

Phát âm

Xem phát âm contracted »

Ý nghĩa

  bị rút ngắn, bị co rút

Xem thêm contracted »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…