ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ contract bridge

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng contract bridge


contract bridge

Phát âm


Ý nghĩa

* danh từ
  loại bài brit mà người chơi thắng được nhờ mưu mẹo

Tin tức liên quan

 Eight medics contract coronavirus after treating Covid-19 patients
news 27/07/2021

Eight medics contract coronavirus after treating Covid-19 patients

news | 228505586

Seven medics at Can Tho General Hospital and its director have tested coronavirus positive after giving emergency aid to three infectees.

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…