ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ contrabandists

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng contrabandists


contrabandist /'kɔntrəbændist/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  người buôn lậu

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…