ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ contraband

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng contraband


contraband /'kɔntrəbænd/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  sự buôn lậu; sự lậu thuế
  hàng hoá

tính từ


  lậu, lậu thuế
contraband good → hàng lậu thuế
contraband vessel → tàu buôn lậu

Các câu ví dụ:

1. Taxing sellers through e-commerce platforms would also help prevent the sales of contraband and fake goods, they said.


2. 36 billion) on cigarettes every year, which promotes trade in contraband tobacco.


Xem tất cả câu ví dụ về contraband /'kɔntrəbænd/

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…