ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ contra-bassoon

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng contra-bassoon


contra-bassoon /,kɔntrəbə'su:n/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  (âm nhạc) côngfagôt (nhạc khí)

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…