ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ contour-map

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng contour-map


contour-map /'kɔntuəmæp/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  bản đồ đường mức

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…