ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ contour-fighter

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng contour-fighter


contour-fighter /'kɔntuə'faitə/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) máy bay cường kích (đánh tầm thấp)

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…