ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ contortionist

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng contortionist


contortionist /kən'tɔ:ʃnist/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  người làm trò uốn mình, người giỏi môn thể dục mềm dẻo

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…