ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ continuous processing

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng continuous processing


continuous processing

Phát âm


Ý nghĩa

  (Tech) xử lý liên tục

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…