ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ continuing

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng continuing


continue /kən'tinju:/

Phát âm


Ý nghĩa

động từ


  tiếp tục, làm tiếp
to continue one's narrative → tiếp tục câu chuyện
to be continued → còn tiếp nữa
  giữ, duy trì
to continue someone in a post → giữ ai ở trong một cương vị công tác
  vẫn cứ, tiếp diễn
if you continue stubborn → nếu anh vẫn cứ cứng đầu cứng cổ
I continue to think the same → tôi vẫn cứ nghĩ như vậy
  ở lại
I'll in Paris till next year → tôi sẽ ở lại Pa ri cho đến sang năm
  (pháp lý) hoãn lại, đình lại (một vụ kiện)

Các câu ví dụ:

1. "A search operation is continuing for the 22 people," a South Korean foreign ministry official in Seoul said by telephone, adding eight of the missing are South Korean nationals and 14 are Filipinos.

Nghĩa của câu:

Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tại Seoul cho biết qua điện thoại, cho biết thêm 8 người mất tích là công dân Hàn Quốc và 14 người Philippines.


2. We fueled ourselves with hearty bowls of noodles and rice before continuing the second day of our Tay Con Linh expedition.


3. Minh’s family remains hard at work continuing the tradition of Hanoi's banh duc nong brunch in an old dormitory yard southwest of the city.


4. With Tien reaching the retirement age of 60 and not being a committee member, she has to retire midway instead of continuing to work till the term ends in 2021.


5. He plans to wait a few days for the regulations to become more consistent before continuing to work after the week-long ban.


Xem tất cả câu ví dụ về continue /kən'tinju:/

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…