ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ continualness là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 1 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

continualness /kən'tinjuəlnis/

Phát âm

Xem phát âm continualness »

Ý nghĩa

danh từ


  tính liên tục, tính liên miên

Xem thêm continualness »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…