ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ continentality là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 1 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

continentality

Phát âm

Xem phát âm continentality »

Ý nghĩa

  xem continental

Xem thêm continentality »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…