ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ continental breakfast

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng continental breakfast


continental breakfast

Phát âm


Ý nghĩa

  điểm tâm nhẹ theo kiểu châu lục (chỉcó cà phê và mấy lát bánh mì

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…