ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ context-sensitive help

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng context-sensitive help


context-sensitive help

Phát âm


Ý nghĩa

  (Tech) giúp đỡ giải thích bén nhạy

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…