ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ context-dependent

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng context-dependent


context-dependent

Phát âm


Ý nghĩa

  (Tech) tùy thuộc ngữ cảnh

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…