ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ contestableness

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng contestableness


contestableness /kən'testəblnis/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  tính có thể tranh cãi, tính có thể tranh luận, tính có thể bàn cãi
  tính đáng ngờ

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…