ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ Contestable market

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng Contestable market


Contestable market

Phát âm


Ý nghĩa

  (Econ) Thị trường có thể cạnh tranh được.

Tin tức liên quan

 Third HCMC wholesale market to reopen Monday
business 20/09/2021

Third HCMC wholesale market to reopen Monday

companies | 329135512

HCMC's Hoc Mon wholesale market will reopen a transit point starting Monday and is expected to supply the city with 100-200 tons of vegetables and fruits every day.

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…