ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ contender

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng contender


contender /kən'tendə/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  đối thủ, địch thủ

Các câu ví dụ:

1. With 32 wins and only seven losses in regional play, GAM could have easily been a title contender at MSI.


2. A former Politburo member who was once seen as a contender for China's top leadership has been charged with bribery, the country's top prosecutor said Tuesday.


Xem tất cả câu ví dụ về contender /kən'tendə/

Tin tức liên quan

 Vietnam strongest contender for AFF Cup: ESPN
news 01/04/2021

Vietnam strongest contender for AFF Cup: ESPN

news | 176975610

Vietnam is the frontrunner for winning the AFF Cup, a football commentator has said in an ESPN article.

 Vietnam
news 01/04/2021

Vietnam's star midfielder Nguyen Quang Hai a Best Asian Footballer contender

news | 176995612

Vietnam’s star midfielder Nguyen Quang Hai is a Best Asian Footballer of the Year nominee for 2018.

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…