ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ contemporize

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng contemporize


contemporize /kən'tempəraiz/ (contemporize) /kən'tempəraiz/

Phát âm


Ý nghĩa

ngoại động từ


  đồng thời hoá

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…