ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ contemporary

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng contemporary


contemporary /kən'tempərəri/ (co-temporary) /kən'tempərəri/

Phát âm


Ý nghĩa

 temporary)
/kən'tempərəri/

tính từ


  đương thời
  cùng thời; cùng tuổi (người); xuất bản cùng thời (báo chí)
  hiện đại (lịch sử)

danh từ


  người cùng thời; người cùng tuổi
  bạn đồng nghiệp (báo chí)
some of our contemporaries have published the news → một vài bạn đồng nghiệp của tôi đã đăng tin đó

Các câu ví dụ:

1. The Hanoi Philosophy Forum is a weekly, member-run, discussion-based exploration of historical and contemporary philosophy.

Nghĩa của câu:

Diễn đàn Triết học Hà Nội là một cuộc khám phá hàng tuần, do các thành viên điều hành, dựa trên thảo luận về triết học lịch sử và đương đại.


2. At the X2 Hoi An Resort and Residence, Grohe bathroom fittings help to combine the charm of Vietnam’s ancient town with contemporary luxury.


3. With a total of 17 concerts in both cities, the festival will invite artists and audiences of all ages to enjoy musical performances, exploring the fusion of classical and contemporary rhythms.


4. Performances by Quintet Inattendu with contemporary music (Belgium) and Voiski with electronic music (France) will complete the series of concerts in the festival.


5. He also became the third Vietnamese artist to enter Billboard's chart system after My Tam (#10 World Album) and Dang Mai Phuong (#21 Billboard Adult contemporary Indicator Chart).


Xem tất cả câu ví dụ về contemporary /kən'tempərəri/ (co-temporary) /kən'tempərəri/

Tin tức liên quan

 Contemporary Concert: Autumn Wind
travel-life 17/03/2021

Contemporary Concert: Autumn Wind

what-s-on | 21755685

Domdom

 Hanoi exhibition presents contemporary Korean lacquer artworks
life 17/03/2021

Hanoi exhibition presents contemporary Korean lacquer artworks

culture | 93155668

An exhibition of 47 lacquer paintings by 15 South Korean artists will open Thursday in Hanoi.

 French-backed contemporary arts festival returns
life 22/03/2021

French-backed contemporary arts festival returns

culture | 42855625

The third Krossing Over Arts Festival to be held in Ho Chi Minh City and Hanoi in April will feature some exquisite performances.

 Exhibition showcases contemporary artworks by Asian artists
life 22/03/2021

Exhibition showcases contemporary artworks by Asian artists

culture | 66455625

The “Fine Artworks of Representative Asian Artists 2019,” exhibition will remain open until November 25 in Hanoi.

 A Contemporary Concert
travel-life 24/03/2021

A Contemporary Concert

what-s-on | 72385607

Improvisations with The Six Tones and Michael Edgerton

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…