ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ contemplativeness

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng contemplativeness


contemplativeness /'kɔntempleitivnis/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  sự trầm ngâm, sự lặng ngắm

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…