ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ contains

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng contains


contain /kən'tein/

Phát âm


Ý nghĩa

ngoại động từ


  chứa đựng, bao hàm, gồm có, bao gồm
whisky contains a large percentage of alcohol → rượu uytky chứa một lượng cồn cao
  nén lại, dằn lại, kìm lại, kiềm chế
to contain oneself → nén mình, dằn lòng
to contain one's anger → nén giận
  chận lại, ngăn lại, cản lại, kìm lại
to contain the enemy → kìm chân quân địch lại (để đánh chỗ khác)
  (toán học) có thể chia hết cho (một số)

@contain
  chứa, bao hàm; sh. chia hết 10 contain 5. 10 chia hết cho 5

Các câu ví dụ:

1. This variant, making its first appearance in Vietnam, contains two key mutations called E484Q and L452R, which have been found separately in other variants but not together in a single strain.


2. They are playing Vat Cau -- a centuries-old sport which began as a training exercise for soldiers and contains elements of wrestling and rugby.


3. Vat Cau is a centuries-old sport which began as a training exercise for soldiers and contains elements of wrestling and rugby.


4. Nowadays, a dish contains a lot more than just rice noodles and tofu.


Xem tất cả câu ví dụ về contain /kən'tein/

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…