ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ contact print

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng contact print


contact print

Phát âm


Ý nghĩa

* danh từ
  sự in ảnh bằng cách đặt phim âm bản trên giấy in trước khi phơi ra ánh sáng

Tin tức liên quan

 V. League 2021 suspended after players
sports 07/05/2021

V. League 2021 suspended after players' indirect contact with suspected Covid case

football | 200685606

Round 13 of V. League 2021 has been suspended after several players were found to have made indirect contact with a woman positive for the novel coronavirus.

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…