ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ contact print

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng contact print


contact print

Phát âm


Ý nghĩa

* danh từ
  sự in ảnh bằng cách đặt phim âm bản trên giấy in trước khi phơi ra ánh sáng

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…