ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ contact man

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng contact man


contact man /'kɔntækt'mæn/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  nhân viên cơ quan phụ trách việc tiếp xúc với nhân dân

Tin tức liên quan

 40 Saigon medics isolated after contact with illegal entrants from Cambodia
news 01/05/2021

40 Saigon medics isolated after contact with illegal entrants from Cambodia

news | 196885618

Two women that broke into Vietnam from pandemic-hit Cambodia were discovered six days after first visiting Ho Chi Minh City's Tu Du Hospital.

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…