ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ consumptiveness

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng consumptiveness


consumptiveness /kən'sʌmptivnis/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  (y học) sự mắc bệnh lao phổi

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…