ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ consumption là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 10 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

Consumption

Phát âm

Xem phát âm Consumption »

Ý nghĩa

  (Econ) Sự tiêu dùng
+ Hành động sử dụng hàng hoá và dịch vụ để thoả mãn nhu cầu hiện tại.

  (Econ) Tiêu dùng.

Xem thêm Consumption »
Kết quả #2

consumption /kən'sʌmpʃn/

Phát âm

Xem phát âm consumption »

Ý nghĩa

danh từ


  sự tiêu thụ, sự tiêu dùng (hàng hoá, điện, than, nước...)
home consumption → sự tiêu thụ trong nước
  sự tiêu diệt, sự tiêu huỷ, sự tàn phá
consumption of a fortume → sự tiêu phá tài sản
  (y học) bệnh lao phổi

@consumption
  (Tech) tiêu thụ

@consumption
  sự tiêu dùng

Xem thêm consumption »
Kết quả #3

consumption

Phát âm

Xem phát âm consumption »

Ý nghĩa

consumption /kənˈsʌmpʃən/Nghĩa: Sự tiêu thụ hoặc sự dùng một mặt hàng, sản phẩm hoặc nguồn tài nguyên.Phiên âm: kuh n-suhmp-shuhn

Xem thêm consumption »
Kết quả #4

Consumption bundle

Phát âm

Xem phát âm Consumption bundle »

Ý nghĩa

  (Econ) Bó hàng tiêu dùng; Điểm kết hợp tiêu dùng.

Xem thêm Consumption bundle »
Kết quả #5

Consumption expenditure

Phát âm

Xem phát âm Consumption expenditure »

Ý nghĩa

  (Econ) Chi tiêu tiêu dùng
+ Tổng chi tiêu vào hàng hoá và dịch vụ nhằm thoả mãn nhu cầu hiện tại (Xem CONSUMPTION).

Xem thêm Consumption expenditure »
Kết quả #6

Consumption externalities

Phát âm

Xem phát âm Consumption externalities »

Ý nghĩa

  (Econ) Những ngoại tác tiêu dùng.

Xem thêm Consumption externalities »
Kết quả #7

Consumption function

Phát âm

Xem phát âm Consumption function »

Ý nghĩa

  (Econ) Hàm tiêu dùng
+ Một đồ thị chi tiết hoá về quan hệ giữa tổng CHI TIÊU TIÊU DÙNG và THU NHẬP, nghĩa là C = C(Y).

  (Econ) Hàm Tiêu dùng.

Xem thêm Consumption function »
Kết quả #8

Consumption tax

Phát âm

Xem phát âm Consumption tax »

Ý nghĩa

  (Econ) Thuế tiêu dùng
+ Thuế này có thể có hai dạng: một là, khi bản thân người tiêu dùng bị đánh thuế như với THUẾ CHI TIÊU và hai là, khi hàng hoá và dịch vụ người tiêu dùng mua bị đánh thuế. Trong trường hợp đầu thuế được đánh vào hãng cung cấp dịch vụ hay hàng hoá.

Xem thêm Consumption tax »
Kết quả #9

Consumption

Phát âm

Xem phát âm consumptions »

Ý nghĩa

  (Econ) Sự tiêu dùng
+ Hành động sử dụng hàng hoá và dịch vụ để thoả mãn nhu cầu hiện tại.

  (Econ) Tiêu dùng.

Xem thêm consumptions »
Kết quả #10

consumptions

Phát âm

Xem phát âm consumptions »

Ý nghĩa

(noun) sự tiêu thụ, sự sử dụng, sự tiêu dùng /kənˈsʌmpʃənz/

Xem thêm consumptions »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…