ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ Consumption function

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng Consumption function


Consumption function

Phát âm


Ý nghĩa

  (Econ) Hàm tiêu dùng
+ Một đồ thị chi tiết hoá về quan hệ giữa tổng CHI TIÊU TIÊU DÙNG và THU NHẬP, nghĩa là C = C(Y).

  (Econ) Hàm Tiêu dùng.

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…