ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ consumeristic là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 1 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

consumeristic

Phát âm

Xem phát âm consumeristic »

Ý nghĩa

  xem consumerism

Xem thêm consumeristic »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…