ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ Consumer expenditure

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng Consumer expenditure


Consumer expenditure

Phát âm


Ý nghĩa

  (Econ) Chi tiêu của người tiêu dùng
+ Xem CONSUMPTION EXPENDITURE.

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…