ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ Consumer durable

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng Consumer durable


Consumer durable

Phát âm


Ý nghĩa

  (Econ) Hàng tiêu dùng lâu bền
+ Là bất cứ hàng tiêu dùng nào có tuổi thọ dài, do đó không được tiêu dùng ngay lập tức (như thức ăn).

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…