ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ Consumer demand theory

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng Consumer demand theory


Consumer demand theory

Phát âm


Ý nghĩa

  (Econ) Lý thuyết cầu tiêu dùng
+ Lĩnh vực của môn kinh tế học xác định những lý thuyết có thể kiểm nghiệm về cách người tiêu dùng phản ứng lại với những thay đổi trong các biến như giá cả, các giá khác, thay đổi về thu nhập…

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…