ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ Consumer choice

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng Consumer choice


Consumer choice

Phát âm


Ý nghĩa

  (Econ) Lựa chọn của người tiêu dùng.

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…