ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ Consumer choice

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng Consumer choice


Consumer choice

Phát âm


Ý nghĩa

  (Econ) Lựa chọn của người tiêu dùng.

Tin tức liên quan

 Mobile World to tie up with F88 for consumer credit
business 19/12/2021

Mobile World to tie up with F88 for consumer credit

companies | 361055485

Electronics retailer Mobile World is set to offer consumer loans of up to VND10 million ($435), and plans to sign a deal with credit provider F88 next week.

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…