ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ consumable là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 3 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

consumable /kən'sju:məbl/

Phát âm

Xem phát âm consumable »

Ý nghĩa

tính từ


  có thể bị thiêu huỷ, có thể bị cháy sạch
  có thể ăn được, có thể tiêu thụ được

Xem thêm consumable »
Kết quả #2

consumable

Phát âm

Xem phát âm consumable »

Ý nghĩa

n. consumable [kənˈsjuːməbl] - sản phẩm tiêu haoadj. consumable - có thể tiêu thụ, có thể sử dụngConsumable là một danh từ chỉ sản phẩm hoặc vật phẩm được sử dụng và tiêu hao trong quá trình sản xuất hoặc dịch vụ. Điều này có thể bao gồm các vật phẩm như giấy in, mực in, điện thoại di động, hoặc các vật phẩm tiêu dùng khác.Ví dụ: Các công ty sẽ thông báo kế hoạch cho việc sử dụng sản phẩm tiêu hao trong năm để đảm bảo rằng họ sẽ không sử dụng quá nhiều hoặc quá ít của chúng.

Xem thêm consumable »
Kết quả #3

consumables /kən'sju:məblz/

Phát âm

Xem phát âm consumables »

Ý nghĩa

danh từ

số nhiều
  những thứ có thể tiêu dùng

Xem thêm consumables »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…