ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ consulting-room

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng consulting-room


consulting-room /kən'sʌltiɳrum/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  phòng khám bệnh

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…