ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ consulting-hours

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng consulting-hours


consulting-hours /kən'sʌltiɳ'auəz/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ

số nhiều
  giờ khám bệnh

Tin tức liên quan

 Hanoi man dies 39 hours after getting Covid-19 vaccine
news 23/06/2021

Hanoi man dies 39 hours after getting Covid-19 vaccine

news | 220405508

A 26-year-old man in Hanoi has died 39 hours after he was injected with the AstraZeneca Covid-19 vaccine, the city's Health Department announced Tuesday.

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…