ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ consubstantial

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng consubstantial


consubstantial /,kɔnsəb'stænʃəl/

Phát âm


Ý nghĩa

tính từ


  cùng một thể chất

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…