ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ constructivist

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng constructivist


constructivist

Phát âm


Ý nghĩa

* danh từ
  người theo xu hướng tạo dựng
* tính từ
  theo xu hướng tạo dựng

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…