ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ constrictor là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 4 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

constrictor /kən'striktə/

Phát âm

Xem phát âm constrictor »

Ý nghĩa

danh từ


  (giải phẫu) cơ co khít
  (y học) cái kẹp (dùng để mổ xẻ)

Xem thêm constrictor »
Kết quả #2

constrictor

Phát âm

Xem phát âm constrictor »

Ý nghĩa

constrictor /kənˈstrɪktər/ (n): loài rắn ăng-ten, có khả năng siết chặt con mồi để giết chết chúng.

Xem thêm constrictor »
Kết quả #3

constrictor

Phát âm

Xem phát âm constrictor »

Ý nghĩa

Xem thêm constrictor »
Kết quả #4

constrictor /kən'striktə/

Phát âm

Xem phát âm constrictors »

Ý nghĩa

danh từ


  (giải phẫu) cơ co khít
  (y học) cái kẹp (dùng để mổ xẻ)

Xem thêm constrictors »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…