ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ Constraint (informal

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng Constraint (informal


Constraint (informal / formal)

Phát âm


Ý nghĩa

  (Econ) Hạn chế / Ràng buộc (không chính thức/ chính thức) ngoài quy định/ theo quy định.

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…