ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ Constrain informal

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng Constrain informal


Constrain informal/ formal

Phát âm


Ý nghĩa

  (Econ) Hạn chế/ ràng buộc (không chính thức/ chính thức; ngoài quy định/ theo quy định).

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…