ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ constitutor

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng constitutor


constitutor /'kɔnstitju:tə/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  người sáng lập, người thiết lập, người thành lập (một chính phủ, một chế độ mới)

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…