ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ constitutionalism

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng constitutionalism


constitutionalism

Phát âm


Ý nghĩa

* danh từ
  chủ nghĩa hợp hiến

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…