ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ constitutes

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng constitutes


constitute /'kɔnstitju:t/

Phát âm


Ý nghĩa

ngoại động từ


  cấu tạo, tạo thành
to constitute someone's happiness → tạo hạnh phúc cho ai
twelve months constitute a years → mười hai tháng (tạo) thành một năm
  thiết lập, thành lập
to constitute a tribunal → thiết lập toà án
  chỉ đinh, uỷ nhiệm
to constitute someone arbitrator → uỷ nhiệm ai làm trọng tải
they constituted him president → ông ta được chỉ đinh làm chủ tịch
to be strongly constituted
  khoẻ, có thể chất khoẻ

Các câu ví dụ:

1. militaries, and constitutes a threat to China's legitimate security," Lu added.


2. The government has yet to reveal details of what Kem Sokha allegedly did constitutes treason.


Xem tất cả câu ví dụ về constitute /'kɔnstitju:t/

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…