ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ constitionally

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng constitionally


constitionally /,kɔnsti'tju:ʃnəli/

Phát âm


Ý nghĩa

* phó từ
  hợp hiến pháp
  do thể tạng, do thể chất

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…