ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ constitionality

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng constitionality


constitionality /'kɔnsti,tju:ʃə'næliti/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  tính chất lập hiến
  sự hợp hiến pháp

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…