ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ constitionalism

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng constitionalism


constitionalism /,kɔnsti'tju:ʃnəlizm/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  người ủng hộ hiến pháp
  tính chất lập hiến
  sự hợp hiến pháp

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…