ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ constipated

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng constipated


constipated /'kɔnstipeitid/

Phát âm


Ý nghĩa

tính từ


  (y học) bị táo bón

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…