ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ constellation là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 4 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

constellation /,kɔnstə'leiʃn/

Phát âm

Xem phát âm constellation »

Ý nghĩa

danh từ


  chòm sao

@constellation
  (thiên văn) chòm sao
  zodiacal c. chòm sao hoàng đới

Xem thêm constellation »
Kết quả #2

constellation

Phát âm

Xem phát âm constellation »

Ý nghĩa

(n) nhóm sao, chòm sao /ˌkɑːns.təˈleɪ.ʃən/

Xem thêm constellation »
Kết quả #3

constellational

Phát âm

Xem phát âm constellational »

Ý nghĩa

  xem constellation

Xem thêm constellational »
Kết quả #4

constellation /,kɔnstə'leiʃn/

Phát âm

Xem phát âm constellations »

Ý nghĩa

danh từ


  chòm sao

@constellation
  (thiên văn) chòm sao
  zodiacal c. chòm sao hoàng đới

Xem thêm constellations »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…