ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ Constant returns to scale

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng Constant returns to scale


Constant returns to scale

Phát âm


Ý nghĩa

  (Econ) Sinh lợi không đổi theo qui mô; Lợi tức cố định theo quy mô
+ Xem ECONOMIES OF SCALE, RETURNS TO SCALE

  (Econ) Sinh lợi không đổi theo quy mô.

  (Econ) Sinh lợi cố định theo quy mô.

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…