ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ Constant Elasticity of Substitution (CES) Production Function

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng Constant Elasticity of Substitution (CES) Production Function


Constant Elasticity of Substitution (CES) Production Function

Phát âm


Ý nghĩa

  (Econ) Hàm sản xuất với độ co giãn thay thế không đổi.
+ Hàm sản xuất CES là một hàm sản xuất ĐỒNG NHẤT TUYẾN TÍNH có độ co giãn thay thế đầu vào không đổi.

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…